Instal·lacions sostenibles: Com millorar l’eficiència energètica amb tecnologies innovadores

  • Home  
  • Instal·lacions sostenibles: Com millorar l’eficiència energètica amb tecnologies innovadores
01 febr.,2024

A la recerca constant per reduir el consum d’energia, la tecnologia s’erigeix ​​com una eina clau per millorar l’eficiència en instal·lacions, tant en climatització com en electricitat-il·luminació.

A continuació, destaquem solucions, sistemes i tecnologies eficients adaptades a diferents tipus d’instal·lacions:

Instal·lacions hidràuliques:

L’estalvi d’aigua no només preserva aquest recurs escàs, sinó que també en redueix el consum energètic. Estratègies com la recollida d’aigua de pluja, aixetes eficients, airejadors i sistemes de doble descàrrega en vàters són essencials per a una gestió eficaç de l’aigua a nivell domèstic.

Instal·lacions tèrmiques:

Amb un 46% del consum energètic destinat a climatització i un 20% a la producció d’aigua calenta, l’eficiència en sistemes tèrmics és crucial. Generadors tèrmics com ara xarxes de calor i fred, bombes de calor i calderes de condensació ofereixen solucions eficients, destacant la importància d’adequar les temperatures de consigna per optimitzar el consum energètic.

Generadors tèrmics eficients:

Les xarxes de districte, utilitzades a Europa, presenten una eficiència energètica més gran, en apropar la producció al consum i afavorir l’ús d’energies renovables. D’altra banda, les bombes de calor, especialment en sistemes “multiplit”, ofereixen avantatges com l’ús intensiu de fonts renovables i la reducció d’emissions de CO2.

Calderes de condensació:

Aquestes calderes, amb un rendiment fins a un 20% superior a les tradicionals, recuperen calor del vapor d’aigua, reduint emissions de CO2 i millorant la Certificació Energètica dels Edificis. Se’n recomana l’ús amb sistemes d’emissió de calor eficients i preferiblement amb energies renovables.

Microcogeneració:

En aprofitar la calor generada a la producció d’electricitat, la microcogeneració ofereix una opció eficient, amb aplicacions en llocs amb alta demanda energètica. La incorporació amb unitats d’absorció possibilita la trigeneració, incloent-hi la producció de fred.

Energies renovables tèrmiques:

Les fonts renovables, com l’energia solar tèrmica, biomassa, aerotèrmica i geotèrmia, tenen un paper crucial en l’eficiència energètica. Des de col·lectors solars fins a calderes de biomassa, aquestes tecnologies ofereixen solucions sostenibles per a la generació de calor i aigua calenta.

Sistemes eficients de distribució i emissió de calor:

La ventilació automatitzada que aprofita la recuperació de calor minimitza les pèrdues tèrmiques i millora la qualitat de l’aire. A més, sistemes com a sòls i sòcols radiants, distribueixen l’energia de manera eficient, i són comuns a països del nord d’Europa. Optar per aquestes solucions no contribueix només a l’eficiència energètica, sinó que també promou pràctiques sostenibles, posicionant les instal·lacions a l’avantguarda d’un consum responsable i respectuós amb el medi ambient.

electricarius